dnes je pondělí 25. října 2021, svátek má Beáta  15:37  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
    1. Energie a ?lov?k
        1. Motor civilizace
 Energie, Voda, Vítr, Pára, Elekt?ina, Atom
        2. Cesty blesk?
 Energie uvnit? planety Zem?, Zdroje vnit?ní energie Zem?, Magnetické pole, Vn?jší ?initelé p?sobící na zemský povrch, Mo?e a oceány, Atmosféra, Vyza?ování Zem? a energetický vliv kosmického okolí
        3. Energetika živého
 Co je život?, Stavba prozrazuje úkol: orgány t?la, Život pot?ebuje energii, Metabolismus v klidu, Podíl práce na výši metabolismu, ?ekni co jíš ..., Pohyb a výdej energie, Pohyb v r?zných živlech, Všichni podle stejných zákon?
        4. Co dokáže život
 Studenokrevní a teplokrevní, Jak p?ežít horko, T?lní termostat, T?esová a net?esová termogeneze, Jak p?ežít zimu, Teplokrevní, Studenokrevní v horku, Studenokrevní ve studeném prost?edí, Co ur?uje teplotu t?la, Kdo je ?lov?k?
        5. Vít?zství a omyly
 Technický pokrok a lidské poznání, Zrychlování technického pokroku, Pod pokli?kou technického vývoje, Zásady sou?asného technického vývoje, Plánování technického vývoje
        6. Energie a životní prost?edí
 Meze r?stu, Naše spole?ná budoucnost, Naše ústava a životní prost?edí, Charta pro novou Evropu a papežovo poselství, Za?átek ekologické revoluce?, Záv?rem
        7. Energie a m?sto
 M?sta pot?ebují energii, Po?átky m?st, Historická m?sta, Moderní m?sto, Energetická bilance m?st, Spot?eba energie, Úspora energie

    2. Energie z fosilních paliv
        1. ?erné poklady
 Uhlí, Ropa, Zemní plyn
        2. Energie z prav?ku
 Uhlí, Ropa, Zemní plyn
        3. Ve stínu komín?
 Uhelné elektrárny, Provoz elektrárny, Výroba elekt?iny, Emise a imise, Záv?rem
        4. Tepny civilizace
 Uhlí, Ropa, Zemní plyn
        5. Vy?išt?né megawatty
 Spalováním k výrob? elektrické energie, Zdroje primární energie, Výroba elektrické energie, Snižování tuhých emisí, Technologie pro snižování emisí SO2 a NOx, Mokrá vápencová vypírka spalin, Snižování emisí NOx, Slovo na záv?r
        6. Rekultivace surovin
 Jaké mají odpady z energetiky vlastnosti, P?epracování odpad? a jejich formy, Ukládání popele v minulosti, Technologická za?ízení pro suché odb?ry popílku a strusky, Doprava materiál? na místo využití ?i uložení, Ukládání stabilizát, Možnosti využívání odpad? z energetiky

    3. Jaderná energie
        1. Tajemství atom?
 Výlet do mikrosv?ta, Jak vypadá atom, Zá?ící kameny, Prav?k jaderné fyziky, Spln?ný sen, Energie z jádra, Sv?tlo a síla
        2. Jaderná syntéza
 Nad?je p?íštího tisíciletí, Jaderná syntéza, Termonukleární reakce, Termonukleání reaktory, P?ímá p?em?na termonukleární energie, Vodíkové hospodá?ství
        3. Super novinky
 Jaderná energetika v 21. století, Jaderné elektrárny budoucnosti, Vysokoteplotní reaktory, Rychlé množivé reaktory, Urychlova?em ?ízený reaktor, ?ízená termonukleární syntéza
        4. Bezpe?nost jaderných elektráren
 Jsou jaderné elektrárny nebezpe?né?, Pou?ení z prvních pokus?, Ob?ti vývoje reaktor?, Role mezinárodní atomové agentury, Stupnice hodnocení jaderných událostí, Havárie jaderných elektráren, Jaderná energetika jako nezbytnost, Nová koncepce bezpe?nosti zdokonalených reaktor?
        5. Tajemství energie hmoty
 Energie a hmota, E = M . c2, Vazebná energie jader, Cesta k jaderné energii, Nejlepší je antihmota, Není to tak jednoduché, 1 jaderná tableta = 880 kg uhlí
        6. Podivuhodné paprsky
 Zá?ení kolem nás, Použití zá?ení, Ú?inky zá?ení, Práce se zá?ením, M??ení a ochrana, Jak p?sobí zá?ení, P?írodní zdroje - Um?lé zdroje, Veli?iny a jednotky, Druhy ionizujícího zá?ení, Životní prost?edí
        7. Surovina nebo odpad
 Vyho?elé palivo, Co na to matka P?íroda, Hlubinná úložišt?, Bariéry, P?eprava, Kone?ná likvidace, P?epracování, Do?asné skladování - a co dál?, Mezisklady, Porovnávání radioaktivních a neradioaktivních odpad?
        8. Trezor na tisíc let
 Radioaktivní odpady, Charakteristika a kategorizace, Institucionální radioaktivní odpady, Radioaktivní odpady z jaderných elektráren, Do?asné skladování a kone?né ukládání, Legislativa a bezpe?nost
        9. Energie bez kou?e
 Jaderná energie, N?kolik slov z historie, Princip jaderné elektrárny, Co se d?je v palivu, ?ízená ?et?zová reakce, Z ?eho se skládá reaktor, Konstrukce reaktor?, Typy reaktor?, Bezpe?nost jaderných elektráren
        10. ?eská jaderná v?da
 Sv?t atom? u nás, ?ež u Prahy, Vysoké školy a další akademická pracovišt?, Bývalý ÚVVVR, Léka?ství, Pr?mysl - informace - státní dohled

    4. Energie z obnovitelných zdroj?
        1. Na po?átku bylo kolo
 Kol, Cesta k turbínám, Vodní elektrárny
        2. Energie ?ek a mo?í
 Energie zadarmo, Energie mo?í, Využití tepelné energie oceán? a mo?í
        3. S v?trem o závod
 Zkrocený vítr, Podstata v?tr?, 59% - jednou provždy, P?ednosti jediného listu, Sv?t a v?trná energetika, Konvekce nekonven?n?, Souvislosti d?lových koulí, Vítr v srdci Evropy
        4. Slunce a Zem?
 Mate?ské slunce, Síto slune?ního zá?ení, Slunce a elekt?ina, Teplo ze slune?ní energie, Slunce v práci, Využití slune?ní energie v budoucnosti

    5. Elekt?ina
        1. Ebonitová ty? a liš?í ohon
 Elektrický náboj, Elektrické pole, Elektrický proud a fyzikální jednotky, Fyzikální zákony, Elekt?ina a magnetismus, Elekt?ina a kapaliny, Elekt?ina a plyny, Elekt?ina a vakuum, Polovodi?e
        2. Elektrické zdroje
 Elektrická energie, Elektrárny, Elektrické stroje, Elektrochemické ?lánky, Termoelektrické ?lánky, Fotoelektrické ?lánky
        3. Drát?né cesty
 Po?átky elektrifikace, Elektriza?ní soustavy, P?enos elektrické energie budoucnosti
        4. Žabí stehýnka
 Elekt?ina - historie a vynálezci, V hloubi ?asu, "Živo?išná elekt?ina", Velcí teoretici, Praktici, A jak to bylo doma?
        5. Za?alo to v...
 Od baterií k prvnímu dynamu, První elektrárny, První elektrická osv?tlení, Vít?zství st?ídavého proudu, Elektrizace ?eskoslovenska

    6. Energie ze všech stran
        1. Jak skladovat energii
 Skladování tuhých paliv, Skladování kapalných paliv, Od plynojemu k podzemním zásobník?m, Zkapaln?ný plyn zaujímá 600x menší objem, Akumulátory tepla ješt? nedozrály, Cesty k akumulaci elektrické energie, P?e?erpávací vodní elektrárny u nás
        2. Energie a její p?em?ny
 Energie a její p?em?ny, O hustot? energetického toku, Neznalost zákona neomlouvá!, Mechanická energie, Šachovnice energetických p?em?n, O ú?innosti p?em?n energie, Zajímavá ?ísla o sv?tové energetice, Kolob?h energie, O jednotce spojující r?zné formy energie, Jakým energiím a p?em?nám tedy pat?í budoucnost
        3. Bydlení a energie
 Bydlení s p?írodou, Energie v domácnosti, Ztráty energie, Energeticky úsporné projektování, "Ekologický d?m"

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30493281

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.