dnes je sobota 23. října 2021, svátek má Teodor  12:16  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
JEDNOTKY SI
Mezinárodní soustava jednotek SI (System International) platí jako celek od 1.1.1980.

Hlavní jednotky SI :

  1. základní - metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela
  2. doplňkové - radián, steradián
  3. odvozené - hertz, newton, pascal, ,joule, watt, coulomb, volt, farad, ohm, siemens, weber, henry, tesla, lumen, lux, becquerel, gray (samostatný název);
    metr za sekundu, pascalsekunda, volt na metr a další

Násobky a díly jednotek SI :
kilonewton, megapascal, kilowatt, minivolt, gigaohm, miliradián, centimetr, milimetr, gram, kilomol, kilometr za sekundu, volt na milimetr a další

Tab.1 : Násobky a díly jednotek
zkratka předpony a f p n µ m
předpona atto femto piko nano mikro mili
hodnota 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3
slovy     biliontina miliardtina miliontina tisícina

 

zkratka předpony k M G T P E
předpona kilo mega giga tera peta exa
hodnota 103 106 109 1012 1015 1018
slovy tisíc milion miliarda bilion biliarda trilion

 

Tab.2 : Vedlejší jednotky SI
veličina název značka vztah k jednotkám SI
čas minuta
hodina
den
min
h
d
1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86 400 s
rovinný úhelstupeň úhlový
minuta úhlová
vteřina
grad (gon)
( ° )
( ´ )
( ´´ )
( g )
1° = (p/180) rad
1´ = (1/60)° = (p/10 800) rad
1´´= (1/60)´ = (p/648 000) rad
1g = (p/200) rad
plošný obsah
objem
hmotnost

hektar
litr
tuna
atomová hmotnostní jednotka
ha
l
t
u
1 ha = 10 000 m2
1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
1t = 103 kg
1 u » 1,660 53 . 10-27 kg
teplota
energie
délka

Celsiův stupeň
elektronvolt
astronomická jednotka
paprsek
°C
eV
UA (AU)
pc
T = t + 237,15 K
1 eV » 1,602 19 . 10-19 J
1 UA » 1,496 . 1011 m
1 pc = 3,086 . 1016 m

Poznámka: T značí termodynamickou teplotu (vyjádřenou v kelvinech), t teplotu (ve °C).

 

Tab.3 : Předpony SI
násobek výchozí jednotky předpona příklad
názvu značky
1018
1015
1012
109

106
103
(102
(10
exa-
peta-
tera-
giga-

mega-
kilo-
hekto-
deka-
E-
P-
T-
G-

M-
k-
h-
da-
exahertz (EHZ)
petametr  (Pm)
terawatt (TW)
gigagram (Gg)

megawatt (MV)
kilowatt, kilogram (kW, kg)
hektolitr (hl))
dekalumen (dalm))
1 = 10° výchozí jednotka metr, gram (m, g)
(10-1
(10-2
10-3
10-6

10-9
10-12
10-15
10-18
deci-
centi-
mili-
mikro-

nano-
piko-
femto-
atto-
d-
c-
m-
m-

n-
p-
f-
a-
decilitr (dl))
centigram (cg))
milimetr (mm)
mikrometr, mikrogram (mm, mg)

nanometr (nm)
pikofarad (pF)
femtoampér (fA)
attocoulomb (aC)

Poznámka: násobky a díly uvedené v závorkách mají být používány jen ve výjimečných případech


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30391687

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.