English    

Úvod do problematiky rádioaktívnych odpadov

 

Rádioaktivita

Rádioaktivita  /  Zdroje RAO  /  Druhy RAO  /  Nakladanie s RAO
   

   
Rádioaktivita sprevádza Zem od jej vzniku. Žijeme v mori žiarenia - svetelného, tepelného, ultrafialovéhoi ionizujúceho. Svetelné a tepelné žiarenie môžeme vnímať, ionizujúce žiarenie je pre naše zmysly neviditeľné, aj keď je všadeprítomné. 
   

  
Prírodné zdroje žiarenia - Radón
   

  
Prírodné rádioaktívne materiály sú prítomné v zemskej kôre, v podlahách a stenách našich domov, škôl a úradov, v potrave, ktorú jeme a pijeme aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Naše vlastné telo obsahuje prírodné rádioaktívne prvky.
Z kozmického priestoru k nám neustále prúdia kozmické lúče.

   

Sme tiež vystavovaní umelému ionizujúcemu žiareniu - z obrazoviek televízorov, z lekárskych prístrojov, rádioaktivite uvoľňovanej z priemyselného používania rádioaktívnych materiálov.

Rádioaktivita je odborný termín pre fyzikálny jav prirodzeného alebo umelo spôsobeného rozpadu jadra atómu sprevádzaného vyslaním častice, alebo elektromagnetického žiarenia. Jadrá sa môžu premieňať premenou alfa, beta alebo gama.

  

   

  
Napriek tomu, že rádioaktivita je ľudskými zmyslami nepostrehnuteľná, dokážeme ju celkom ľahko a veľmi presne zistiť - detekovať a merať. Rádioaktívne látky majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť - ich aktivita sa zmenšuje s časom. Čas potrebný k tomu, aby sa premenila polovica jadier prítomných na počiatku sa nazýva polčas premeny. Jadrová premena je štatistický dej a jej pravdepodobnosť je rovnaká pre všetky časové intervaly.

   

Aj keď ionizujúce žiarenie a rádioaktivita sprevádza Zem od jej vzniku, objavil človek jej existenciu pomerne nedávno - na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Od tej doby ju stále podrobnejšie skúma
a poznáva, učí sa ju využívať. Poznal tiež, že účinky rádioaktivity môžu mať negatívny vplyv na živé organizmy, ale v niektorých prípadoch môžu naopak liečiť. Je potrebné porozumieť obidvom aspektom - rizikám aj prínosom.